داروی کرونا پیدا شد؟

اولین داروی معالجه بیماری کرونا از سوی نهاد متولی دارو در آمریکا تایید شد. ظاهرا این دارو مدتی برای بیماران…